MTÜ Parem Pere Kliendikokkulepe ja Privaatsustingimused

Kehtiv alates 01.01.2021

MTÜ Parem Pere Kliendikokkulepe

1. MÕISTED

Käesolevas MTÜ Parem Pere Kliendikokkuleppes kasutatud mõistetel on alljärgnevalt määratletud tähendus, kui sõnaselgelt ei ole märgitud teisti või kui kontekstist ei tulene teisiti.

„Andmekaitseseadused“ on järgmised õigusaktid:

 • ELi andmekaitsedirektiiv 95/46/EÜ;
 • ELi e-privaatsuse direktiiv 2002/58/EÜ;
 • ülalnimetatud õigusaktide mis tahes üle võetud, järglas- või asendusakte, muu hulgas selle jõustumisel isikuandmete kaitse üldmäärust (määrus (EL) 2016/679) ja e-privaatsuse direktiivi järglasdokumenti ning kõiki muid kohalduvaid isikuandmete töötlemist reguleerivad seaduseid, määruseid ja käitumiskoodeksid (arvestades neisse aeg-ajalt tehtavaid muudatusi).

„Klient“ on iga MTÜ Parem Pere veebilehe www.parempere.ee kaudu, e-maili või telefoni teel teenusele registreerunud isik, kellele MTÜ Parem Pere teenuseid osutab.

„Privaatsustingimused“ on Kliendikokkuleppe osa, mis on MTÜ Parem Pere poolt koostatud ja Kliendile mõeldud privaatsustingimuste kogum, mis selgitab Kliendile milliseid Kliendi andmeid ning millistel eesmärkidel MTÜ Parem Pere neid kogub ja töötleb. Privaatsustingimused on käesoleva Kliendikokkuleppe osa.

„Parem Pere MTÜ“ on Parem Pere MTÜ, registrikood 80588728, aadress Pärna 3, Kõrveküla, Tartu vald, Tartumaa 60512

„Teenus“ on Parem Pere MTÜ lepingulise nõustaja/psühholoogi poolt osutatud nõustamisteenus.

„Töötlemine“ on isikuandmetega tehtav toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine. Töötlemine võib toimuda käsitsi või automatiseeritud süsteeme, näiteks IT-süsteeme, kasutades.

2. TEENUSE SISU
 • Teenuse sisuks on psühholoogi või muu nõustaja tasuline nõustamisteenuse osutamine.
 • Klient kohustub tasuma teenuse eest esitatud arve alusel arvel näidatud maksetähtpäevaks kas pangaülekandega või sularahas.
 • Teenuse osutaja kohustub osutama teenust kliendiga e-kirja teel või telefonis kokku lepitud kuupäeval ja kellaajal.
 • Teenuse osutaja kohustub hoidma kinni konfidentsiaalsuskokkuleppest kliendi nõustamiste sisu osas välja arvatud seadusega ettenähtud juhtudel.
 • Teenust saab tellida piiratud teovõimega isikule, kelle suhtes Klient on tema seaduslik esindaja. Klient tagab oma esindatava õigeaegse teenusele jõudmise.
 • Teenuse broneeringu tühistamine peab toimuma vähemalt 24 h enne teenuse saabumise kuupäeva ja kellaaega. Vastasel juhul esitatakse teenuse eest arve 50% ulatuses teenuse maksumusest.
3. TÄIENDAV TEAVE
 • Käesolev Kliendikokkulepe hakkab Kliendi suhtes kehtima hetkest, mil Klient nõustub Kliendikokkuleppe ja Privaatsustingimustega ning registreerub teenusele.
 • Teenuste hinnad, sealhulgas maksud ja muud hinna koostisosad ja nende suurus, on toodud MTÜ Parem Pere veebilehel teenuste kirjelduste juures.
 • MTÜ Parem Pere poolt veebilehel www.parempere.ee toodud pakkumised ja hinnad kehtivad seni, kuni need on nimetatud veebilehel avaldatud ja seal ei märgita teisiti.
 • Teenuste kohta tekkivate küsimuste ning tagasiside andmise soovi korral on Kliendil võimalik pöörduda Parem Pere MTÜ poole saates e-kiri adressil info@parempere.ee Parem Pere MTÜ vastab Kliendi e-kirjale E-R 24 tunni jooksul alates kirja saamise hetkest
4. KASUTAJATINGIMUSTE MUUTMINE JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE
 • MTÜ-l Parem Pere on õigus Kliendikokkulepet ja/või Privaatsustingimusi ühepoolselt muuta, avaldades muudetud Kliendikokkulepe ja/või Privaatsustingimused Parem Pere veebilehel ning teavitades Klienti muudatustest
 • Kliendil on õigus teenusest loobuda, kui ta ei soovi aktsepteerida muudetud Kliendikokkulepet ja/või Privaatsustingimusi.
 • Käesoleva Kliendikokkuleppe täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Kui Kliendi ja Parem Pere MTÜ vahel tekkinud erimeelsusi ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Kliendi elukohajärgses kohtus. Juhul kui Kliendiks on juriidiline isik, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.

MTÜ Parem Pere Privaatsustingimused

1.MIS ANDMEID MTÜ Parem Pere Kliendi KOHTA KOGUb JA KELLELT NEID SAAB?

MTÜ Parem Pere kogub Kliendi kohta teenusele registreerudes järgmisi andmeid:

 • isiklikud andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood
 • kontaktandmed: e-posti aadress, telefoni number
 • isikuandmete eriliigid (pöördumise põhjuse kirjeldus)

Andmed kogutakse Kliendilt endalt.

2. MIlleks Kliendi ANDMEID VAJA ON?

Vajame ja kasutame teie andmeid teile osutatava teenuse osutamiseks eelinfona.
Mõned näited:

 • isiklikud andmed – neid andmeid vajame Kliendi isikusamasuse tuvastamiseks
 • kontaktandmed – neid andmeid vajame Kliendiga ühenduse saamiseks, teile teenusega seotud teavituste (nt broneeritud aeg või selle muudatus) edastamiseks
 • isikuandmete eriliike (pöördumise põhjuse kirjeldus) – kasutame ainult MTÜ Parem Pere lepingulistele spetsialistile edastamiseks ja vastupidi teenuse osutaja poolt Kliendile tagasiside edastamiseks.

Kui Klient andmeid ei esita ja ei anna nõusolekut andmete töötlemiseks, siis ei ole üldjuhul MTÜ-l Parem Pere võimalik Kliendile teenuseid osutada. Erandjuhuna käsitleme mõjuvatel põhjustel (nt perevägivald) Kliendi vajadust ja soovi anonüümsusele.

3.     MILLISEL ÕIGUSLIKUL ALUSEL Kliendi ANDMEID TÖÖdeldakse?

Kliendi andmete töötlemisel tugineb MTÜ Parem Pere erinevatele õiguslikele alustele:

 • vajadus luua Kliendiga lepinguline suhe või täita Kliendiga sõlmitud Kliendikokkulepe;
 • Kliendi nõusolek – sellele alusele tugineme isikuandmete eriliikide töötlemise puhul;
 • vajadus täita meile seadusega pandud kohustusi – nt raamatupidamisseadusest tulenev kohustus hoida raamatupidamise alusdokumente 7 aastat;
 • vajadus teostada meie õigustatud huvisid, nt ettevõtte juhtimine ja põhikirjas sätestatud üldise tegevuse elluviimine;
 • vajadus kaitsta Kliendi või mistahes teise inimese elulisi huvisid (nt avaldades Kliendi andmed Kliendi ja nõustaja vahelisest konfidentsiaalsuskokkuleppest taganemisel seadustest tulenevatel juhtudel, nt. kui Kliendi tegevus on ohtlik tema enda või teiste elule ja tervisele);
 • muul seadusega lubatud alusel
4.     KELLEGA ja mis juhtudel Kliendi ANDMEID JAGAtakse?

MTÜ Parem Pere ei jaga Kliendi poolt meile usaldatud andmeid, välja arvatud piiratud juhtudel, mida on kirjeldatud allpool ja juhul, kui see meie privaatsustingimustes kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalik:

 • Teenusepakkujad: MTÜ Parem Pere võib tellida andmete töötlemise teenuseid usaldusväärsetelt kolmandatelt teenusepakkujatelt, näiteks IT ja konsultatsiooniteenuseid;
 • Avaliku võimu organid ja valitsusasutused: Kliendi andmeid jagatakse asutustega, kui oleme seadusega kohustatud andmeid jagama või andmete jagamine on vajalik MTÜ Parem Pere õiguste kaitseks;
 • Koostööpartnerid: MTÜ Parem Pere võib jagada teie andmeid oma oluliste koostööpartneritega nagu raamatupidamisteenust, õigusteenuseid pakkuvad ettevõtted või muud nõustamisteenust pakkuvad isikud;
 • Võlgnevuste sissenõudmistega tegelevatele ettevõtetele: juhul kui Klient jätab vaatmata korduvatele meeldetuletustele teenuse eest arve tähtajaks tasumata, võime teie andmed edastada kolmandale osapoolele võlgnevuse nõude menetlemiseks.

Juhul kui jagame teie andmeid ülaltoodud isikutega või ettevõtetega, siis tagame teie andmete kaitse meie ja sellise isiku vahel sõlmitavas andmetöötluslepingus.
Me ei säilita ega saada teie isikuandmeid väljaspool EMP´i ega riikidesse, mille kohta ei ole direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 6 või selle järglasdokumendiks oleva määruse (EL) 2016/679 artikli 45 lõike 1 alusel kaitse piisavuse otsust tehtud.

5.     KUI KAUA ME TEIE ANDMEID SÄILITAME?

MTÜ Parem Pere säilitab Kliendi andmeid niikaua, kuni see on vajalik erinevate andmetöötlemise eesmärkide täitmiseks.
Muude andmete säilitusaegade kindlaksmääramiseks kasutame järgmisi kriteeriumeid:

 • Kaua on vaja andmeid säilitada, et pakkuda teile meie teenuseid?
 • Kui meil on õiguslik, lepinguline või muu sarnane kohustus teie andmete säilitamiseks, siis seni kuni on vajalik sellise kohustuse täitmiseks. Näiteks taolistest kohustustest on näiteks andmete säilitamist nõudvad seadused, valitsuste määrused ning otsused, mille kohaselt tuleb menetluseks vajaminevad andmed säilitada või andmed, mida on vaja kohtuvaidlusteks.
6.     MILLISED ON TEIE ÕIGUSED SEOSES OMA ANDMETEGA?

Teil on andmesubjektina järgmised õigused:

 • Õigus andmetega tutvuda – Kliendil on õigus teada, milliseid andmeid tema kohta säilitatakse. Oma andmete kohta saab Klient esitada päringu MTÜ Parem Pere e-mailile: info@parempere.ee
 • Õigus andmete parandamisele – Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged või on ajas muutunud (nt perenimi abielludes või nimevahetuse käigus jms).
 • Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – teil on teatud juhtudel õigus nõuda, et me teie isikuandmed kustutaksime (nt kui meil ei ole neid enam vaja, te võtate tagasi meile andmete töötlemiseks antud nõusoleku, jne). Sellest saate teada anda MTÜ Parem Pere e-mailil info@parempere.ee
 • Õigus esitada vastuväiteid – konkreetsest olukorrast lähtuvalt on teil õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid kui teie andmete töötlemine toimub meie õigustatud huvist lähtudes või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele võib esitada vastuväiteid igal ajal.

Kui teil tekib meie privaatsustingimustes toodud info osas küsimusi või soovite esitada taotlust andmesubjekti õiguste teostamiseks, siis võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@parempere.ee.

Me teeme oma parima, et adresseerida teie taotlusi ja soove aegsasti ja ilma tasuta, välja arvatud juhtudel, kus sellega kaasneks ebaproportsionaalne kulu. Kui te ei ole rahul meie poolt antud vastusega, siis on teil võimalik pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.